Sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

Thứ Hai, 17-06-2019, 09:13

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2019/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NÐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo đó, chỉ thành lập ban khi khối lượng công việc cần phải bố trí từ 15 người làm việc là công chức, viên chức trở lên. Số lượng cấp phó của ban và văn phòng có từ 15-20 người làm việc là công chức, viên chức, được bố trí không quá hai cấp phó; có hơn 20 người làm việc mới được bố trí đến ba cấp phó.

Tiêu chí thành lập phòng thuộc ban, văn phòng cũng là quy định mới, cụ thể: Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ bảy người làm việc là viên chức trở lên; đối với các cơ quan thuộc Chính phủ tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp thì số lượng người làm việc tối thiểu của phòng bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động theo cơ chế tự chủ.

Số lượng cấp phó của cơ quan thuộc Chính phủ không được quá bốn người kể cả trong trường hợp sáp nhập cơ quan hoặc khi có yêu cầu điều động, luân chuyển của cơ quan có thẩm quyền...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20-7-2019.