Quy định mới về kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Thứ Hai, 22-10-2018, 04:06

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức (VTĐPT). Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 89/2011/NĐ-CP là về điều kiện kinh doanh VTĐPT quốc tế; thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh VTĐPT quốc tế.

Cụ thể, về điều kiện kinh doanh VTĐPT quốc tế, doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam chỉ được kinh doanh VTĐPT quốc tế sau khi có Giấy phép kinh doanh VTĐPT quốc tế trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật; có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp VTĐPT hoặc có bảo lãnh tương đương… Bộ Giao thông vận tải tổ chức quản lý và cấp Giấy phép kinh doanh VTĐPT quốc tế…