Hướng dẫn bố trí, sắp xếp cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy

Thứ Năm, 07-05-2020, 20:59
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 192-KH/TU về việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ với cán bộ lãnh đạo, quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kế hoạch nêu rõ, các đồng chí không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có cơ cấu tham gia cấp ủy ngay sau đại hội. Riêng đối với các chức danh lãnh đạo HĐND nếu có nhân sự thay thế đại biểu HĐND thì thực hiện việc thay thế; trường hợp nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa là đại biểu HĐND thì để đồng chí đương nhiệm tiếp tục công tác đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Những đồng chí còn dưới 24 tháng đến tuổi nghỉ hưu, nếu địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp thì cơ bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Những đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Đối với những đồng chí thôi tái cử, nhưng còn thời gian công tác từ 24 đến dưới 30 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, có phẩm chất, năng lực uy tín, sức khỏe tốt và có nguyện vọng công tác thì xem xét, bố trí công tác phù hợp (trừ những trường hợp có nguyện vọng nghỉ hưu sớm).

Cán bộ đủ điều kiện tái cử ở đại hội đảng bộ các cấp, nhưng không đủ tuổi tái cử HĐND, UBND cùng cấp hoặc thời gian công tác từ dưới 36 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng vì sắp xếp nhân sự cấp ủy, bản thân có nguyện vọng, thì Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử...

PV