Đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng

Thứ Hai, 14-09-2020, 20:16

Sau hơn bảy năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-8-2013 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn TP Hà Nội đã đạt được những kết quả rõ nét. 

Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng tiếp tục được nâng lên. Các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng đã đến các chi bộ, đảng bộ, các cấp chính quyền và được cán bộ, đảng viên, công chức của thành phố đón đọc, sử dụng đúng mục đích. Nhiều chi bộ, đảng bộ đã sử dụng, khai thác các nội dung báo, tạp chí của Đảng làm tư liệu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Việc tổ chức đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở một số cơ sở đảng đạt hiệu quả chưa cao. Vẫn còn hiện tượng đảng viên ít quan tâm đến việc đọc báo, tạp chí của Đảng, có những nơi mua báo nhưng ít đọc, ít nghiên cứu. Số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng hằng năm không đạt so với yêu cầu về chỉ tiêu trong Chỉ thị 11-CT/TW. 

Các báo, tạp chí của Đảng là những kênh thông tin quan trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ, chính quyền thành phố đến các cấp ủy đảng, chính quyền, tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Qua đó, góp phần thiết thực trong công tác chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, mới đây, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và công cụ tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng. Các đơn vị phải sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua. Đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo Đảng. Bên cạnh đó, cần coi trọng việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Kiểm tra việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích, khuyến khích mở rộng đối tượng hưởng thụ báo, tạp chí của Đảng. Về phía các cơ quan báo chí của thành phố, Thành ủy cũng yêu cầu cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, theo hướng bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tăng tính hấp dẫn, tính thuyết phục, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố. 

Với những chỉ đạo cụ thể như vậy, hy vọng rằng thời gian tới, việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng của các đơn vị, địa phương của thành phố sẽ có chuyển biến mới và đạt hiệu quả cao hơn.

VIỆT ANH