Đến năm 2025, 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

Thứ Ba, 27-10-2020, 16:57
Lao động tại một xưởng may ở TP Đồng Hới, Quảng Bình (Ảnh minh họa).

Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đặt chỉ tiêu đến năm 2025, số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 45% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

Bảo hiểm xã hội BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, trong giai đoạn 2021-2025 của ngành BHXH.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 125/NQ-Cp ngày 8-10-2018 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28, tại Chương trình hành động nêu trên, ngành BHXH Việt Nam xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025.

Theo đó, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như: số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 45% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN đạt tỷ lệ 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 95% dân số tham gia.

Để đạt được những mục tiêu cụ thể nêu trên, BHXH Việt Nam đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. 

Một trong các nội dung trọng tâm là toàn ngành BHXH chủ động, nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, tìm ra các giải pháp để phát triển và mở rộng các đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT hoàn thành chỉ tiêu bao phủ được Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên nghành. Tập trung thanh tra, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật; trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền về cả nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, sẽ tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ hầng; hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) tập trung, CSDL quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22-5-2015 của Thủ tướng Chính phủ; các phần mềm nghiệp vụ của ngành; cập nhật hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia; hoàn thiện các quy tắc quản lý, khai thác, phân cấp sử dụng các phần mềm nghiệp vụ của ngành; hoàn thiện hệ thống kho dữ liệu ngành phục vụ công tác nghiên cứu, dự báo phục vụ cho việc hỗ trợ ra quyết định, xây dựng các kế hoạch, chiến lược của ngành BHXH Việt Nam; tiếp tục kết nối liên thông, cung cấp các dịch vụ công (DVC) của ngành trên Cổng DVC quốc gia…

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, mở rộng cung cấp các DVC trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực; giao dịch điện tử, quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ hầng; hệ thống CSDL tập trung, CSDL quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22-5-2015 của Thủ tướng Chính phủ; các phần mềm nghiệp vụ của ngành; cập nhật hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia; hoàn thiện hệ thống kho dữ liệu ngành phục vụ công tác nghiên cứu, dự báo phục vụ cho việc hỗ trợ ra quyết định, xây dựng các kế hoạch, chiến lược của ngành BHXH Việt Nam; tiếp tục kết nối liên thông, cung cấp các DVC của ngành trên Cổng DVC quốc gia; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong ngành.

Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lạm dụng quỹ BHYT.

Tiếp tục đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, bảo đảm giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXN, BHTN.

HÀ DUNG