Kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Lý luận Trung ương

Chủ Nhật, 10-11-2019, 01:42
Ngày 9-11, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2016 - 2021 về chủ đề “Mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích sâu vào ba nội dung chính: Những cơ sở lý luận - thực tiễn về mô hình tổ chức của hệ thống chính trị; Thực tiễn xây dựng và phát triển mô hình tổ chức hệ thống chính trị của Việt Nam; Những yêu cầu, điều kiện mới trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận những ý kiến có giá trị, bước đầu làm rõ một số vấn đề liên quan xây dựng mô hình tổng thể, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là các vấn đề lớn, hệ trọng, cần tiếp tục tổng kết sâu từ thực tiễn và lý luận để làm rõ việc thiết kế và phương thức vận hành mô hình hệ thống chính trị. Từ ý kiến của các đại biểu, Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng hợp trình cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tiếp tục triển khai nghiên cứu phục vụ xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

PV