Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Ðảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”

Thứ Sáu, 17-01-2020, 10:15
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 16-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư; Hội đồng Lý luận T.Ư tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Ðảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; cùng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư; Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến, có sự tham dự của hơn 800 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học ở T.Ư, TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại 68 điểm cầu trong cả nước.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ: Trải qua 90 năm, Ðảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Ðó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ năm 1954; đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế. Ðất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, uy tín và vị thế quốc tế ngày càng cao.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Ðảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Ðồng chí chỉ rõ: Chúng ta cùng nhau ôn lại kho sử bằng vàng của Ðảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Ðảng trong 90 năm qua. Trên cơ sở đó thống nhất, đánh giá, nhận định đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta.

Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng trình bày đề dẫn, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận nhằm khẳng định và làm sáng rõ trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo lớn lao của Ðảng trên các chặng đường lịch sử 90 năm qua; những thành tựu về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị toàn diện, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ; thành tựu của Ðảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; thành tựu của Ðảng trong lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh - đối ngoại và hội nhập quốc tế; tầm nhìn và định hướng của Ðảng về lãnh đạo công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Với 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Ðảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, tập trung vào những vấn đề chủ yếu: Khẳng định Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành tựu của cách mạng Việt Nam, nhất là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Ðảng; công tác xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững, xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu ý kiến kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, các tham luận đã kế thừa những nghiên cứu về Ðảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm qua, đồng thời tiếp cận nhiều tư liệu mới. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu tổng hợp theo từng vấn đề cụ thể, phản ánh khá toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về lịch sử cũng như những bước phát triển của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Các tham luận mang ý nghĩa tư tưởng chính trị cao, nội dung khoa học phong phú, có ý nghĩa sâu sắc, đáp ứng mục đích yêu cầu đề ra. Ðồng chí khẳng định, tham luận tham gia hội thảo là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Ðảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, để xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ lúc sinh thời hằng mong muốn…

PV