Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Thứ Tư, 08-07-2020, 03:11

Ngày 7-7, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945”. 450 đại biểu là các nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý trong và ngoài Quân đội đã về dự.

Hội thảo với 100 bản tham luận tham gia đã tập trung khẳng định giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn một số vấn đề cốt yếu về đường lối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổng khởi nghĩa; rút ra những bài học kinh nghiệm vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Hội thảo với những góc nhìn, tiếp cận khác nhau tiếp tục khẳng định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định; là kết quả tất yếu của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, là thắng lợi của đường lối chiến lược đúng đắn - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng dậy đấu tranh lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc; góp phần tăng cường sức mạnh của lực lượng tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Hội thảo cũng tập trung phân tích sâu sắc giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; chứng minh chân lý thời đại là các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh thì có thể giành và giữ được độc lập, tự do trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Hội thảo tiếp tục khẳng định những thành quả to lớn của cách mạng nước ta trong suốt 75 năm qua; đồng thời phản bác, phê phán các quan điểm, nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ, vạch trần và kiên quyết đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, phủ nhận giá trị lịch sử và hiện thực của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

PV