Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc tại Quảng Ninh

Thứ Bảy, 07-12-2019, 13:14

NDĐT - Ngày 7-12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh để thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư, ngày 18-5-2018 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/T.Ư ngày 25-7-2017 của Ban chấp hành T.Ư khóa XII theo Quyết định số 1151-QĐNS/T.Ư ngày 1-4-2019 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá cao sự nỗ lực, mạnh dạn của tỉnh Quảng Ninh trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nhanh hơn, rộng hơn, sâu hơn Nghị quyết 26 và Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị; đồng chí đặc biệt ghi nhận kết quả hai lĩnh vực rất khó trong công tác xây dựng Đảng, đó là xây dựng đội ngũ cán bộ và sắp xếp bộ máy. Đây là nhiệm vụ mà nhiệm kỳ nào, giai đoạn nào cũng phải đặt ra. Những kết quả bước đầu của tỉnh Quảng Ninh đạt được đã mang lại những kinh nghiệm, những gợi mở, những giá trị tham khảo cho các địa phương khác trong cả nước.

Về một số vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục kiên trì thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã triển khai trong lĩnh vực này, chú trọng tổng kết rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn; Chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trình độ, đảm bảo cơ cấu; thực hiện hợp nhất một số cơ quan của Đảng, Nhà nước có chức năng tương đồng theo quy định, hướng dẫn của T.Ư, Bộ Chính trị.

Đối với mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, đồng chí lưu ý tỉnh Quảng Ninh cần tinh gọn, tiết kiệm về nguồn lực, bộ máy con người nhưng làm sao phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

Báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn Kiểm tra T.Ư khẳng định: Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư và Nghị quyết số18-NQ/T.Ư đến tất cả các tổ chức đảng, đảng viên bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với địa phương, đơn vị, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra; ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa Nghị quyết, kế hoạch của T.Ư để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện bước đầu có chuyển biến tích cực; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện; Trong quá trình triển khai các kế hoạch, Nghị quyết của T.Ư và Bộ Chính trị đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo ở các địa phương như: bố trí bí thư cấp ủy huyện không phải là người địa phương; nhất thể hóa các chức danh; hợp nhất cơ quan, đơn vị có chức năng tương đồng đã góp phần xây dựng tổ chức, bộ máy từng bước hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao; xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế; các cấp ủy đã coi trọng việc sơ kết, tổng kết để biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện nghị quyết, tạo được sự lan tỏa trong xã hội, đồng thuận của nhân dân.

Đoàn Kiểm tra kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện hợp nhất cơ quan; ban hành các nghị định hoặc hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan dự kiến thí điểm sáp nhập hoặc hợp nhất; đề nghị giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thí điểm giao tổng biên chế hàng năm cho từng huyện, thị xã, thành phố theo các quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh. Trên cơ sở đó, các địa phương của tỉnh xem xét bố trí phù hợp với từng phòng, ban, đơn vị và xã, phường, thị trấn đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả biên chế được giao, nâng cao chất lượng công việc; Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp, thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Rà soát các quy đinh về cán bộ quản lý, trong đó nghiên cứu cơ chế đối với cán bộ hợp đồng để bảo đảm quyền lợi, cơ hội và khuyến khích cán bộ hợp đồng phấn đấu cống hiến.

QUANG THỌ