Bình Thuận tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Bảy, 18-01-2020, 18:54

NDĐT – Sáng 18-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng đã đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đã đạt được những thành tựu to lớn; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Có những lúc Đảng ta có những sai lầm, khuyết điểm, nhưng Đảng đã kịp thời sửa chữa và quyết tâm sửa chữa để lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến lên những bến bờ thắng lợi mới. Và với đường lối đổi mới sáng suốt của Đảng, đất nước ta từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một đất nước có tốc độ phát triển khá, đời sống của nhân dân được cải thiện ngày càng rõ rệt, đất nước ngày càng chủ động hội nhập quốc tế, uy tín và vị trí trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên; đưa đất nước Việt Nam tiến vào thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa cã hội.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên mà trọng tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đối Đảng gắn với triển khai có hiệu quả việc hoạc tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phái phát huy đúng mức trách nhiệm và vai trì tiền phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, trong công tác cũng như sinh hoạt; đấu tranh mạnh mẽ chống bệnh quan liêu, tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiên quyết loại ra khỏi tổ chức Đảng những phần tử thoái hóa, biến chất nhằm củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đẩy mạnh các hoạt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

ĐÌNH CHÂU