Thu ngân sách 11 tháng ước đạt 1,29 triệu tỷ đồng

Chủ Nhật, 01-12-2019, 04:53

Tổng cục Thống kê cho biết, thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm nay ước đạt 1,29 triệu tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 1,05 triệu tỷ đồng, bằng 89,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 194,5 nghìn tỷ đồng, bằng 102,8%; thu từ dầu thô đạt 49,5 nghìn tỷ đồng, bằng 111,1%. Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất 115,3 nghìn tỷ đồng, bằng 128,1% dự toán năm. Nhìn chung, tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt khá; chi ngân sách tiếp tục bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy nhà nước. Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 858,4 nghìn tỷ đồng, bằng 85,9%; chi đầu tư phát triển 228,9 nghìn tỷ đồng, bằng 53,3%; chi trả nợ lãi 93,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74,8%.