Chung quanh những vi phạm của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không tuân thủ Điều lệ Hội trong tổ chức, hoạt động

Thứ Bảy, 30-11-2019, 03:17

Báo Nhân Dân vừa qua đã có các bài viết chung quanh những sai phạm trong tổ chức, hoạt động của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị (Hội CSTCQT) năm 1972; bên cạnh đó đề nghị Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp xử lý sai phạm trong tổ chức, hoạt động của Hội CSTCQT năm 1972. Mới đây nhất, trong Văn bản số 5921/TB-TCPCP ngày 28-11-2019 do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn ký, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo kết quả kiểm tra Hội CSTCQT năm 1972, gửi các bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội; Quốc phòng; Công an; Tài chính; UBND tỉnh Quảng Trị và Hội CSTCQT năm 1972.

Theo nội dung Thông báo kết quả kiểm tra: Thực hiện Quyết định số 417/QÐ-BNV ngày 7-5-2019 và Quyết định số 595/QÐ-BNV ngày 30-7-2019 của Bộ Nội vụ về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội và thực hiện Ðiều lệ của Hội CSTCQT năm 1972; Ðoàn kiểm tra do đồng chí Tạ Xuân Tiếu, Phó Vụ trưởng Tổ chức phi chính phủ, làm Trưởng đoàn, có sự tham gia của đại diện các bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, đã tiến hành kiểm tra Hội CSTCQT năm 1972 trong tháng 8-2019. Căn cứ vào quy định của pháp luật, Ðiều lệ Hội và Báo cáo kết quả kiểm tra của Ðoàn kiểm tra ngày 15-11-2019, Bộ Nội vụ thông báo kết quả kiểm tra như sau:

Theo Thông báo kết quả kiểm tra về vi phạm các quy định của pháp luật và Ðiều lệ Hội; về tổ chức; Hội CSTCQT năm 1972 vi phạm quy định tại khoản 9, Ðiều 24, Nghị định số 45/2010/NÐ-CP ngày 21-4-2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 45/2010/NÐ-CP), cụ thể: Hội không quản lý và lưu trữ hồ sơ kết nạp hội viên tại trụ sở Hội, gồm: Ðơn xin gia nhập hội; Quyết định kết nạp; danh sách hội viên cá nhân. Vi phạm quy định tại Ðiều 2 và Ðiều 8, Ðiều lệ Hội: Hội đã ban hành Hướng dẫn số 49/HD-CSTC ngày 30-7-2014 thực hiện Ðiều lệ Hội, trong đó có nội dung quy định mở rộng đối tượng tham gia là hội viên liên kết trái với quy định của Ðiều lệ Hội. Cụ thể là Hội đã bổ sung thêm hội viên liên kết là: "cán bộ, nhân dân các địa phương".

Hệ quả của việc Hội mở rộng đối tượng kết nạp hội viên không đúng Ðiều lệ Hội dẫn đến số lượng hội viên cá nhân tăng lên 31.997 người do Hội báo cáo là không đúng.

Thông báo kết quả kiểm tra của Bộ Nội vụ nêu: Trong quá trình hoạt động, Hội CSTCQT năm 1972 đã vi phạm quy định tại khoản 12, Ðiều 24, Nghị định số 45/2010/NÐ-CP: Chưa ban hành các quy chế hoặc quy định của Hội để thực hiện Ðiều lệ Hội, gồm: Quy chế quản lý sử dụng con dấu, Quy chế khen thưởng, kỷ luật; Quy tắc đạo đức trong hoạt động hội. Việc báo cáo có 22 tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Hội không đúng với quy định; việc lưu trữ hồ sơ, biên bản cuộc họp không thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và Ðiều lệ Hội.

Về hoạt động của Hội CSTCQT năm 1972, theo Thông báo kết quả kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hội đã vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Nghị định số 31/2013/NÐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Quyết định số 1237/QÐ-TTg ngày 27-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Ðề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Thông tư số 214/2013/TT-BQP ngày 7-12-2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 2-1-2014 của Ban Tuyên giáo T.Ư tuyên truyền về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Hướng dẫn số 891/HD-VP ngày 21-5-2014 của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 về việc tiếp nhận, tổng hợp, xử lý và quản lý Phiếu cung cấp thông tin về nơi đã chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh (ngoài nghĩa trang liệt sĩ), phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cụ thể tại báo cáo của Hội trong đợt kiểm tra ngày 1-8-2019 tại Quảng Trị "kể từ tháng 7-2013 đến 30-3-2019 qua báo cáo của 17 đơn vị trong toàn quốc đã cung cấp thông tin 3.119 thông tin liên quan về liệt sĩ, trong đó có hơn 2.000 thông tin hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Ðã xác minh kiểm tra được 1.827 hài cốt liệt sĩ, cùng với chính quyền và các cơ quan chức năng sở tại, thân nhân gia đình liệt sĩ tham gia cất bốc quy tập 660 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang thuộc tỉnh Quảng Trị, đưa về quê hương an táng" là không đúng quy định của các văn bản pháp luật nêu trên.

Về việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Nội vụ cho rằng, Hội CSTCQT năm 1972 không nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mặc dù đã được Bộ Nội vụ nhắc nhở, đôn đốc. Cụ thể, căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 421/VPCP-V.I ngày 15-1-2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông báo số 663/TB-BNV ngày 12-2-2019 về kết quả kiểm tra, xác minh rà soát lại các nội dung phản ánh, tố cáo (sau đây gọi tắt là Thông báo số 663/TB-BNV), trong đó có nội dung: "Hoạt động tham gia thông tin, tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ của Hội trong nhiệm kỳ 1 không tuân thủ theo quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng uy tín, hoạt động của Hội. Về việc này, Ban Chấp hành Hội CSTCQT năm 1972 kiểm điểm đánh giá rút kinh nghiệm về lãnh đạo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 1.

Theo Thông báo kết quả kiểm tra, ông Lê Xuân Tánh, Chủ tịch Hội, người đại diện pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội về toàn bộ hoạt động của Hội trong việc thay mặt Hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ không đúng về việc thông tin, tìm kiếm và cất bốc hơn 400 hài cốt liệt sĩ có trách nhiệm kiểm điểm về việc này và xử lý theo quy định của Ðiều lệ Hội. Bộ Nội vụ đã có văn bản yêu cầu Hội thực hiện Thông báo số 663/TB-BNV này nhưng cho tới nay, Ban Chấp hành Hội và cá nhân ông Lê Xuân Tánh, Chủ tịch Hội vẫn không nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Thông báo kết quả kiểm tra của Bộ Nội vụ khẳng định: Việc Hội CSTCQT năm 1972 vi phạm pháp luật và Ðiều lệ Hội trong tổ chức, hoạt động và không nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như đã nêu ở trên là nghiêm trọng. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp các cơ quan liên quan xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về những quyết định xử lý chính thức của Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền đối với những vi phạm nêu trên của Hội CSTCQT năm 1972. Ðây là vấn đề được đông đảo dư luận và các cựu chiến binh, cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm, nhất là các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Nhóm phóng viên Báo Nhân Dân