Thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

Thứ Hai, 21-10-2019, 01:24
Tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa phối hợp Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng tổ chức hội thảo quốc gia: “Đề xuất khung chính sách sửa đổi về bạo lực trên cơ sở giới và bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật”.
Ý kiến tham luận của các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực tình dục hiện nay đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện khung pháp luật, chính sách và công tác thực thi để bảo vệ phụ nữ và trẻ em khuyết tật tốt hơn. Cụ thể là: cần rà soát hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống bạo lực tình dục và các văn bản liên quan; bổ sung một số định nghĩa giải thích các thuật ngữ về bạo lực tình dục; bổ sung, lồng ghép vào các luật hiện hành những chính sách đặc thù nhằm bảo vệ, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khuyết tật; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chế tài xử phạt vi phạm đối với chủ thể có hành vi bạo lực. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng của cán bộ làm công tác xã hội và kỹ năng tự bảo vệ của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.
PV