Dân với Đảng

Phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội từ cơ sở

Thứ Ba, 05-05-2020, 05:51

Thực tế khẳng định, giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền và đội ngũ cán bộ từ cơ sở. Nhiều địa phương, phường, xã, thông qua giám sát và phản biện xã hội đã góp phần phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phát huy trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ðồng thời, ở những địa phương này, quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường, vai trò nhân dân tham gia xây dựng Ðảng được phát huy.

Tại phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội) nhiều năm qua, thông qua việc nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, MTTQ đã tham mưu, tổ chức giám sát các lĩnh vực theo thẩm quyền. Về cải cách hành chính, MTTQ phường đã tổ chức lấy ý kiến công dân. Kết quả từ 179 phiếu thăm dò, cho thấy tất cả hồ sơ tại bộ phận một cửa được giải quyết đúng quy trình; trả trước thời hạn đạt 80%. Năm 2019, MTTQ phường đã thực hiện 232 lượt phiếu giám sát đối với cán bộ, công chức tại phường và lãnh đạo tổ dân phố. Lãnh đạo phường Việt Hưng đánh giá, công tác này giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có mối quan hệ gần gũi với quần chúng nhân dân, có trách nhiệm cao trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những địa bàn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ như trên tại nhiều địa phương, nhận thức của một số cấp ủy đối với lĩnh vực này còn hạn chế, bất cập. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc giám sát, phản biện xã hội; nội dung giám sát, phản biện xã hội đơn điệu, hình thức thiếu chủ động, còn lúng túng… Nhìn chung, hiệu quả, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, đòi hỏi của tình hình thực tế...

Ðể phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội trước hết cần thực hiện tốt ngay từ cơ sở, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ủy ban MTTQ phường, xã cần tham mưu cho cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các ngành, đoàn thể thống nhất xây dựng nội dung, chương trình giám sát gắn với phát huy dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các lĩnh vực, nội dung giám sát tập trung vào việc giải quyết những vấn đề của đông đảo nhân dân, liên quan đến việc thực thi pháp luật của chính quyền, của công dân. Ðồng thời, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội các địa phương cần phát huy vai trò, năng lực phản biện các dự thảo nghị quyết HÐND cấp phường, xã, qua đó đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội từ cơ sở.

Cùng với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, cần tăng cường công tác góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QÐ/TW của Bộ Chính trị ngày 12-12-2013. Theo đó, MTTQ cấp xã, phường cần làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân. Thông qua diễn đàn này giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, phát huy sức dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Lê Mậu Lâm