Cảnh cáo ông Nguyễn Thành Nhơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang

Thứ Năm, 19-09-2019, 14:31

NDĐT - Ngày 19-9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, trong tuần này sẽ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý kỷ luật đối với công chức Nguyễn Thành Nhơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang. Trước đó, đồng chí này đã bị kỷ luật về mặt Đảng vì không chấp hành quyết định điều động của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều động cán bộ đúng quy trình

Theo đồng chí Phan Vĩnh Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn của UBND tỉnh Hậu Giang: Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ công tác, thực hiện Kế hoạch số 125-KL/TU ngày 9-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; để đáp ứng yêu cầu công tác và tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo quy định của Đảng, Nhà nước và đã có xem xét đảm bảo quyền lợi của cán bộ công chức, ngày 22-5-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc điều động và giới thiệu bầu đồng chí Nguyễn Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang. Ngày 31-5-2019 UBND tỉnh tổ chức công bố quyết định tới các cán bộ, công chức và đối tượng có liên quan, trong đó có Quyết định số 811/QĐ-UBND. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thành Nhơn có đến dự, nhưng từ chối nhận quyết định.

Việc ban hành Quyết định số 811/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều động đồng chí Nguyễn Thành Nhơn là đảm bảo cơ sở pháp lý. Theo Điều 26 của Luật cán bộ, công chức, nêu rõ: “Việc điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền”. Ở đây, cơ quan có thẩm quyền được xác định tại Điều 7 và Điều 11, quy định thẩm quyền quản lý và điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức trong và ngoài tỉnh theo yêu cầu công tác của Chủ tịch UBND tỉnh, theo tinh thần Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 26-1-2011 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy cán bộ, công chức tỉnh Hậu Giang. Hơn nữa, việc quyết định điều động này có thông qua thường trực, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, xin ý kiến và được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Xử lý để giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Đồng chí Phan Vĩnh Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết, trước khi quyết định điều động, lãnh đạo tỉnh đã cân nhắc, xem xét kỹ năng lực cũng như quyền lợi, nhưng từ khi có quyết định điều động, đồng chí Nguyễn Thành Nhơn không chấp hành và từ đó đến nay vẫn chưa đến Hội Chữ thập đỏ công tác theo quyết định điều động. Nguyên nhân đồng chí này đưa ra là không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ…

Điều đáng nói ở đây là đồng chí này thiếu ý thức của một đảng viên, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức. Bởi theo Điều 8, Mục 1, Chương II của Luật cán bộ, công chức quy định nghĩa vụ của cán bộ công chức, trong đó nêu rõ “Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước”. Trong Điều 9 của Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 25-7-2016 cũng quy định rõ nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ là “Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình”. Thực tế, quyết định điều động của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trong trường hợp này có cơ sở pháp lý và vẫn còn hiệu lực đến nay, nhưng đồng chí này vẫn không chấp hành.

Với hành vi trên, ngày 22-8-2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức công bố Quyết định số 177-QĐ/UBKTTU ngày 20-8-2019 thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thành Nhơn bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng. Quyết định nêu rõ: đồng chí Nguyễn Thành Nhơn với vai trò là Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc sở, không chấp hành Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 22-5-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều động và giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang là vi phạm Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Đảng “không phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng”; vi phạm Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “không chấp hành sự phân công của tổ chức”; vi phạm Quy định số 101 – QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về ý thức tổ chức kỷ luật “Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức”.

Vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 11, Quy định 102 – QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm “Cố ý không chấp hành quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, phân công công tác, nghỉ chế độ, chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định”. Vi phạm của đồng chí làm ảnh hưởng xấu đến uy tín bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Phan Vĩnh Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết thêm: Để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đề nghị của UBKT Tỉnh ủy về xử lý kỷ luật hành chính đối với đảng viên; căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17-5-2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thành Nhơn bằng hình thức cảnh cáo và tổ chức công bố quyết định kỷ luật trong tuần này.

PHÙNG DŨNG