Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Ðảng, bảo đảm vững chắc an sinh xã hội đất nước

Thứ Hai, 07-09-2020, 02:34
Các đồng chí lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao đổi với người dân đang làm thủ tục tại Bộ phận "một cửa" Bảo hiểm xã hội huyện Vị Thủy (Hậu Giang).

Nhìn lại giai đoạn vừa qua, có thể thấy, những chỉ đạo, định hướng lớn trong lĩnh vực an sinh xã hội (ASXH), nhất là bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đã được Ðảng ta đặc biệt chú trọng. Ðiều đó, tiếp tục thể hiện rõ qua Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và đặc biệt là Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; cùng với đó là Nghị quyết 20-NQ/ TW ngày 25-10-2017 Hội nghị Trung ương 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới... Tại tất cả các nghị quyết, Ðảng ta tiếp tục nhất quán quan điểm: Bảo đảm quyền được ASXH của mọi công dân thông qua việc kiên định mục tiêu BHYT toàn dân và từng bước thực hiện lộ trình BHXH toàn dân.

Xây dựng nền tảng vững chắc

Triển khai Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển BHXH, BHYT. Tính đến tháng 6-2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,473 triệu người, tăng 25,6% so thời điểm hết năm 2015; BHXH tự nguyện là 670,8 nghìn người, tăng 191,7% so thời điểm hết năm 2015; BH thất nghiệp là 12,716 triệu người, tăng 23,5% so với thời điểm hết năm 2015; BHYT là 85,521 triệu người, tăng 23,5% so thời điểm hết năm 2015. Công tác giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, thanh toán BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đặc biệt là chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT căn cứ vào dữ liệu quản lý quá trình tham gia đóng BHXH, BHYT, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng cường sử dụng các dịch vụ công ích, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm phiền hà, bảo đảm quyền lợi cho người lao động và nhân dân. Giảm hơn 70% số thủ tục hành chính (từ 118 thủ tục hành chính năm 2009 xuống còn 27 thủ tục vào năm 2019); thời gian thực hiện các thủ tục hành chính được cắt giảm (đến năm 2019, số giờ thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp giảm từ 335 giờ/năm xuống còn 147 giờ/năm) được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chuyên ngành đánh giá cao.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của ngành được đặc biệt quan tâm, chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Ðưa vào vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT nhằm kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ BHYT; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp chính thức khai trương Cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH và kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua Trục dữ liệu quốc gia (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới sáu tuổi. Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường, duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hội nhập quốc tế thông qua các hoạt động hợp tác song phương và đa phương trong khuôn khổ Hiệp hội An sinh xã hội các nước ASEAN (ASSA), góp phần xây dựng trụ cột văn hóa - xã hội của Cộng đồng ASEAN; Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA)…

Những dấu ấn quan trọng trong 5 năm vừa qua cho thấy sự tiếp tục kế thừa và phát huy nền tảng qua 25 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH. Trong những dấu ấn đó, có vai trò rất lớn của Ðảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam là "hạt nhân" lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phối hợp cùng các bộ, ngành tham mưu xây dựng chính sách và đặc biệt là triển khai tổ chức thực hiện. Các đảng viên của Ðảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam, với từng vị trí công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần quan trọng từng bước cụ thể hóa, đưa chủ trương, chính sách của Ðảng về BHXH, BHYT vào cuộc sống. Một khối lượng công việc cực kỳ lớn đã được triển khai trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Ðiển hình là triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT - có hiệu lực từ năm 2015, Luật BHXH năm 2014 - có hiệu lực từ năm 2016. Rất nhiều quy định mới trong hai luật được triển khai, có thể kể đến việc thực hiện BHYT theo hộ gia đình, thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện BHXH bắt buộc với lao động từ 1 đến 3 tháng, hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện; bàn giao sổ BHXH cho người lao động; thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT…

Hàng loạt các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được triển khai với các công việc mới, phức tạp, đòi hỏi có sự nỗ lực, bứt phá và các giải pháp đột phá, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, có thể kể đến như nhiệm vụ kê khai, rà soát hộ gia đình tham gia BHYT; rà soát, bàn giao sổ BHXH… Cùng với đó là yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa bộ máy khi quy mô quản lý ngày càng lớn với dữ liệu quản lý toàn dân…; và các nội dung công tác thường xuyên liên quan đến thu, phát triển đối tượng, chi trả các chế độ BHXH, BHYT - với các chỉ tiêu kế hoạch năm sau luôn cao hơn năm trước.

Hướng tới sự phát triển bền vững

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong giai đoạn tới, Ðảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng trực thuộc và nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong đó tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; coi trọng xây dựng Ðảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Ðảng về đạo đức; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII). Trọng tâm là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt chú trọng trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị, bí thư cấp ủy và tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên. Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII), nhất là thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Nghị quyết số 125/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; các đề án, dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Dược...

Phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục tham mưu với Ðảng, Nhà nước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; phát triển ngành BHXH phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xử lý nghiệp vụ ngành BHXH; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thường xuyên nâng cấp hệ thống các phần mềm nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu tập trung; thực hiện liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nghiên cứu, thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ BHXH điện tử.

Ðặc biệt, kiên quyết chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ; thực hiện thành công Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Nguyễn Thế Mạnh

Bí thư Ban Cán sự đảng Bí thư Ðảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam