Hỏi & Đáp

Thứ Sáu, 15-01-2021, 14:22

Bạn đọc:

Tôi được biết, nếu muốn tổ chức các thành viên tình nguyện làm công tác phòng cháy và chữa cháy thì sẽ phải đăng ký với cơ quan chức năng. Xin hỏi Thời Nay cụ thể về quy định này? (Đặng Văn Thuật, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Thời Nay: 

Theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, quy định về hoạt động tình nguyện trong lĩnh vực này như sau:

- Cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy phải đăng ký với UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận, lập danh sách gửi cơ quan công an quản lý địa bàn. Tổ chức tình nguyện tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy phải đăng ký với cơ quan công an quản lý địa bàn.

- Tổ chức, cá nhân khi đã đăng ký tình nguyện tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy phải thực hiện nhiệm vụ và chịu sự chỉ đạo của đội trưởng, đội phó đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc người có thẩm quyền khác theo quy định.

Bên cạnh quy định về hoạt động, Nghị định này cũng nêu rõ chế độ, chính sách đối với cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy được áp dụng như thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở. Cụ thể, nếu thời gian chữa cháy dưới hai giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng; từ hai giờ đến dưới bốn giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,45 ngày lương tối thiểu vùng; từ bốn giờ trở lên hoặc chữa cháy nhiều ngày thì cứ bốn giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng. Nếu tham gia chữa cháy vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng thì được tính gấp hai lần theo cách tính trên. Các trường hợp bị tai nạn, bị thương… sẽ được xét trợ cấp và hưởng các chính sách tùy theo mức độ ảnh hưởng.

.