Giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ ngày 20-9-2019

Thứ Sáu, 23-08-2019, 15:18

Thông tư số 47/2019/TT-BTC (TT 47) của Bộ Tài chính mới ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (DN), lệ phí đăng ký DN. Theo đó, một số mức lệ phí đăng ký DN sẽ giảm so quy định hiện hành.

Cụ thể, mức thu lệ phí đăng ký DN (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký DN và GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN) áp dụng là 50.000 đồng/lần. Hiện nay, theo quy định tại TT 130 thì lệ phí đăng ký thành lập DN, thay đổi nội dung đăng ký DN, cấp lại GCN đăng ký DN là 100.000 đồng/lần. Như vậy, từ ngày 20-9-2019, mức lệ phí được giảm tới 50%. TT 47 còn quy định giảm phí công bố nội dung đăng ký DN xuống còn 100.000 đồng/lần, thay vì mức thu 300.000 đồng/lần như hiện nay.

TT 47 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-9-2019.

Ban hành Bộ Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế mới

Theo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, sau hai năm (2018 và 2019) rà soát, lấy ý kiến, Hội đồng Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế đã công bố phiên bản mới nhất của Bộ Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế. Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế được ban hành lần này đã bổ sung tiêu chuẩn mới để hướng dẫn thẩm định giá đối với tài sản là các nghĩa vụ nợ phi tài chính. Ngoài ra, bộ tiêu chuẩn mới bổ sung một số nội dung về: mô hình thẩm định giá; các phương pháp để xác định riêng giá trị của nợ, vốn chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp có cơ cấu vốn phức tạp khi tài sản cần định giá chỉ là nợ; chỉnh sửa nội dung liên quan các xem xét đặc biệt khi thẩm định giá bất động sản phát triển cho mục đích vay thế chấp…

Bộ tiêu chuẩn này có hiệu lực áp dụng từ ngày 31-1-2020.

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup tài trợ 20 dự án khoa học - công nghệ

Sau sáu tháng công bố nhận tài trợ các dự án khoa học - công nghệ định hướng ứng dụng, Hội đồng Khoa học công nghệ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF - thuộc Tập đoàn Vingroup) đã chọn được 20 dự án (DA) xuất sắc nhất từ gần 200 hồ sơ đăng ký. Đây là những DA xuất sắc và đột phá, mang lại lợi ích thiết thực trong các lĩnh vực quan trọng như: big data, y sinh tính toán, gen và tế bào, IoT… Tổng mức tài trợ dành cho 20 DA là 124 tỷ đồng, trong đó mức cao nhất là 10 tỷ đồng/DA. Kinh phí tài trợ được sử dụng để chi trả cho lương của thành viên DA, thuê chuyên gia trong nước và quốc tế; mua nguyên, nhiên, vật liệu và các vật tư, dụng cụ; mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, thực hiện công bố quốc tế và đăng ký sáng chế…

.