Trước ngày 20-5, phải công khai các điều kiện kinh doanh

Thứ Tư, 15/05/2019, 02:31:40

Ngày 14-5, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trong bốn tháng đầu năm.

VPCP kiến nghị, trước ngày 20-5 này, các bộ, cơ quan phải hoàn thành việc công bố, công khai điều kiện kinh doanh sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành sau cắt giảm để làm cơ sở kiểm tra, giám sát; khẩn trương rà soát, bãi bỏ, chấm dứt việc quy định TTHC trong công văn hướng dẫn và gửi VPCP báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát trong tháng 5.

Đến nay các bộ, ngành đã trình ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt 110,6% so yêu cầu); trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng kiểm tra chuyên ngành (đạt 136,5%). Tuy nhiên, vẫn có một số bộ chưa hoàn thành việc thực thi phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt như Bộ Giao thông vận tải còn ba nghị định, Bộ Tài chính còn một nghị định, Bộ Tư pháp còn một nghị định,...

PV