Tư vấn - Đối thoại

Nhà nước đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia kháng chiến

Thứ Hai, 11/02/2019, 01:04:19

Ngoài cựu chiến binh, tôi được biết người tham gia kháng chiến cũng được Nhà nước đóng BHYT. Xin hỏi, những người tham gia kháng chiến như thế nào được hưởng chính sách này? Trần Ðình Vũ (Hải Dương)

Trả lời:

Ngày 17-10-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Ðiều 5 Nghị định này đã hướng dẫn cụ thể các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT, trong đó người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc bao gồm:

a) Người tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã được hưởng trợ cấp theo một trong các văn bản sau:

- Quyết định số 290/2005/QÐ-TTg ngày 1-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chính sách của Ðảng và Nhà nước;

- Quyết định số 188/2007/QÐ-TTg ngày 6-12-2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 290/2005/QÐ-TTg ngày 1-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chính sách của Ðảng và Nhà nước;

- Quyết định số 142/2008/QÐ-TTg ngày 27-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

b) Người đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QÐ-TTg nhưng không phải là cựu chiến binh tại Khoản 4 Ðiều này;

c) Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QÐ-TTg ngày 20-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

d) Thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 170/2008/QÐ-TTg ngày 18-12-2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Quyết định số 40/2011/QÐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Nghị định số 112/2017/NÐ-CP ngày 6-10-2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975;

đ) Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QÐ-TTg ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT

Khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ BHYT, những người có thẻ BHYT diện thân nhân sĩ quan đang công tác trong lực lượng Công an được hưởng quyền lợi thế nào? Trần Thị Thu Nam (Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định tại Ðiều 22 Luật BHYT (đã sửa đổi, bổ sung) và Ðiều 41, Nghị định số 105/2014/NÐ-CP ngày 15-11-2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHYT thì thân nhân sĩ quan đang công tác trong lực lượng công an thuộc đối tượng có mức hưởng BHYT là 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp các thân nhân này đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Ðiều 26, 27, 28 của Luật BHYT (đúng tuyến, đủ thủ tục) thì được quỹ BHYT chi trả 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (đối tượng tự chi trả 20% chi phí).

Trong trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng 80% quy định nêu trên theo tỷ lệ: 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương; 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh đến ngày 31-12-2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1-1-2021 trên phạm vi cả nước.