Phát huy tinh thần đại thắng Mùa Xuân 1975 trong thời kỳ mới

Thứ Năm, 30-04-2020, 13:26

Hôm nay, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4), gắn với đẩy mạnh thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Cách đây 45 năm, dưới sự lãnh đạo của T.Ư Ðảng, Quân ủy T.Ư, Bộ Tổng Tư lệnh, mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Chiến dịch, quân và dân ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày 4-3-1975 bằng ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế - Ðà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn - Gia Ðịnh. Ðặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh - chiến dịch quyết chiến chiến lược lịch sử, bằng sức mạnh "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng", sau hơn bốn ngày đêm chiến đấu, quân và dân ta đã giành thắng lợi vang dội. 5 giờ sáng 30-4-1975, quân ta mở đợt tiến quân thần tốc vào sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. 10 giờ 45 phút, phân đội thọc sâu của Quân đoàn 2 đánh chiếm Dinh Ðộc Lập. Dương Văn Minh, Tổng thống ngụy quyền và toàn bộ nội các địch đầu hàng vô điều kiện; 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ giải phóng tung bay trước tòa nhà chính của Dinh Ðộc Lập. Với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, quân và dân ta đã giành toàn thắng, kết thúc 21 năm trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Miền nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 kết thúc thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại, mở ra kỷ nguyên mới: kỷ nguyên thống nhất, độc lập, hòa bình, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thành quả vĩ đại ấy là kết quả của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình, tiêu biểu cho bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; minh chứng cho sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện và hoàn cảnh của cách mạng và chiến tranh cách mạng nước ta; biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời đánh dấu sự phát triển của truyền thống đánh giặc giữ nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của quân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, biểu tượng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975, những năm qua, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Kinh tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng, văn hóa - xã hội có bước tiến bộ rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; tiềm lực an ninh, quốc phòng ngày càng lớn mạnh; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao... Thắng lợi bước đầu quan trọng nêu trên thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta, hệ thống chính trị nước ta.

Năm 2020 và những năm tới tình hình thế giới, khu vực và Biển Ðông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch ở trong nước và ngoài nước đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt. Chưa kể, hiện nay, ở nước ta, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Dù rằng, Việt Nam cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, vừa bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân vừa duy trì sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao... tuy nhiên nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn còn, trực tiếp đe dọa, ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân… Tình hình đó đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy cao độ nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để phát triển đất nước trên các lĩnh vực. Ðẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; đồng thời nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trước mắt cần thống nhất nhận thức và hành động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Ðại thắng mùa Xuân 1975, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh đi đôi phát triển sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại; từng bước đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

NHÂN DÂN