Xã luận

Hội tụ sức trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ Tư, 11-12-2019, 05:33

Hôm nay 11-12, tại Thủ đô Hà Nội, Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VIII chính thức khai mạc. Ðây là sự kiện lớn của tuổi trẻ, ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên. Với khẩu hiệu “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội sẽ tiếp tục mở ra những hướng đi mới cho thanh niên, phong trào thanh niên trong thời điểm đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh chóng, tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy mọi khả năng của tuổi trẻ phục vụ sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc và lập thân, lập nghiệp. Nhiều nghị quyết, chính sách, chủ trương về công tác thanh niên đã được ban hành và phát huy hiệu quả trong thực tế cuộc sống, qua đó thúc đẩy phong trào thanh niên phát triển và xây dựng cơ sở để hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Trong đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ; có cơ chế, chính sách phù hợp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực; khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, với vai trò nòng cốt và phụ trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Hoạt động của Hội LHTN ngày càng đa dạng, nội dung ngày càng sát nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng rãi, có sức hấp dẫn và lan tỏa trong đời sống thanh niên, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu đông đảo thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể; tạo môi trường tốt để thanh niên phấn đấu rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các cuộc vận động “Thanh niên thi đua rèn luyện”, “Thanh niên thi đua cống hiến”, “Thanh niên sống có trách nhiệm” được lan tỏa rộng rãi, tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Phần lớn thanh niên ngày nay ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng và sự phát triển của đất nước, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích dân tộc, chủ quyền quốc gia. Thanh niên luôn ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của dân tộc; có tinh thần sống nhân ái, sẻ chia, vì cộng đồng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có ý thức công dân, gương mẫu chấp hành pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, suy thoái về đạo đức, lối sống, sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Không ít thanh niên đang thất nghiệp hoặc có việc làm không ổn định; tỷ lệ thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật còn thấp; khả năng sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng còn hạn chế. Sức khỏe, tầm vóc và thể trạng thanh niên có phát triển nhưng vẫn chưa ngang tầm so với khu vực và thế giới. Đời sống văn hóa tinh thần của phần lớn thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn hạn chế, nghèo nàn. Trong khi đó, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên của Hội LHTN Việt Nam tuy đã có đổi mới song chưa đồng đều ở các cấp, chưa đáp ứng kịp sự vận động, biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên và đời sống xã hội. Vai trò của Hội trong định hướng thanh niên trước một số vấn đề nổi cộm phát sinh, vụ việc phức tạp liên quan đến tư tưởng, việc làm, quyền lợi của thanh niên chưa rõ nét, nhất là trên môi trường mạng xã hội và in-tơ-nét. Nhiều hoạt động, chương trình của Hội tại cơ sở hiệu quả chưa cao, thiếu bền vững, nhất là các hoạt động, chương trình định hướng thanh niên sống trung thực, trách nhiệm, có ích cho xã hội.

Đứng trước những vấn đề mang tính toàn cầu và diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trong bối cảnh vị thế và sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên, uy tín của Việt Nam trong khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao, công tác tập hợp, đoàn kết và định hướng thanh niên ngày càng trở nên quan trọng và cấp bách, đòi hỏi Hội LHTN Việt Nam triển khai quyết liệt các giải pháp, tiếp tục mạnh dạn vận dụng sáng tạo để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, bảo đảm vai trò đồng hành, chăm lo, định hướng lý tưởng và tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Cần tiếp tục phát động những phong trào, cuộc vận động nhằm xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, có bản lĩnh, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống đất nước.

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đối với công tác thanh niên. Trong đó, chú trọng tăng cường chỉ đạo, định hướng và tạo các điều kiện thuận lợi để Hội LHTN Việt Nam ngày càng phát triển rộng khắp và đạt kết quả thiết thực, cụ thể trong hoạt động, công tác. Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng tổ chức Hội mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên.

NHÂN DÂN