Phê duyệt kế hoạch quản lý Khu di tích Mỹ Sơn

Thứ Sáu, 04/01/2019, 02:43:51

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Khu di tích Mỹ Sơn giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu bảo vệ tính nguyên vẹn, tính xác thực, các giá trị nổi bật toàn cầu, cảnh quan văn hóa; duy trì và phát triển bền vững các giá trị văn hóa lịch sử, khảo cổ, cảnh quan, môi trường của khu di tích Mỹ Sơn.

Một trong những giải pháp của kế hoạch là triển khai thực hiện công tác rà phá bom, mìn trên diện tích còn lại của Khu di tích Mỹ Sơn... Bên cạnh đó, nghiên cứu kỹ thuật và vật liệu gốc, tìm kiếm các vật liệu tương đương để thay thế; triển khai thực hiện các giải pháp gia cố, tái định vị, khôi phục từng phần, tái sử dụng vật liệu gốc, phục chế vật liệu thay thế... trên cơ sở căn cứ vào đặc điểm, hiện trạng thực tế của từng di tích.

PV