Ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc

Thứ Hai, 30-09-2019, 16:38
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức trưng bày chuyên đề: “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ảnh | ĐÌNH HUÊ
Tháng 9 mùa thu này, tròn 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vĩnh biệt chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng, để lại bản Di chúc thiêng liêng, gửi gắm muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; truyền sức mạnh, niềm tin cho cán bộ và nhân dân ta tiến hành thắng lợi công cuộc kháng chiến giải phóng miền nam, thống nhất nước nhà, xây dựng Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Bản Di chúc với hơn một nghìn từ, nhưng thật sự là một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người đã sáng lập Đảng, Nhà nước ta, lãnh đạo toàn dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, cả cuộc đời với tâm nguyện canh cánh bên lòng: làm cho nước nhà được độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc và được học hành...

Thưa Bác kính yêu!

Điều nguyện ước cao cả của Bác đã thành hiện thực! Chỉ sáu năm sau khi Bác đi xa, miền nam đã được giải phóng, đồng bào Nam Bắc mừng vui sum họp một nhà; cả nước chung lòng chung sức xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đưa Việt Nam có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Sức mạnh của toàn dân tộc đã được khơi dậy trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế hôm nay, nhờ thấm sâu lời dặn dò của Bác: Đảng ta là một đảng cầm quyền, luôn phấn đấu giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Cơ sở của sự đoàn kết nhất trí ấy là ý thức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, thường xuyên coi lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc là mục tiêu tối thượng. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cũng như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác là “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình với tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua đã có bước tiến mới, nhất là cuộc đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đã thu được kết quả bước đầu rất quan trọng, củng cố niềm tin vào Đảng cầm quyền và chế độ XHCN. Vừa qua, Trung ương Đảng lại ban hành Quy định về đề cao vai trò gương mẫu và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, nhằm làm cho “Đảng ta thật sự trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Theo lời dạy đó, Đảng ta đã và đang kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo phương châm không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ.

Chúng ta ngày càng nhận thức sâu sắc rằng, Đảng cầm quyền chỉ thật sự có sức mạnh khi biết dựa vào nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách phù hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp đã và đang coi trọng việc lắng nghe và giải quyết các kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Phương châm: gần dân, trọng dân, học dân, có trách nhiệm với dân nêu trong Quy chế dân chủ ở cơ sở, đang được nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương thực hiện, mang lại những kết quả thiết thực, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận và ủng hộ. Thước đo sự hài lòng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước chính là hiệu quả của mỗi đường lối, chủ trương, chính sách, là đem lại đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Chúng ta vui mừng vì trong hơn 30 năm đổi mới đất nước vừa qua, thu nhập bình quân đầu người từ 200 USD (năm 1990), nay đã nâng lên gần 3.000 USD; số hộ nghèo toàn quốc từ 56%, nay chỉ còn dưới 6%. Giáo dục, y tế, an sinh xã hội, văn hóa, an ninh - quốc phòng, đối ngoại đều có những thành tựu đáng tự hào.

Đúng như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong Lễ quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đậm văn hóa và nhân văn Hồ Chí Minh, mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng ta, dân tộc ta” trong thời kỳ mới.

HỒNG VINH