Việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều

Thứ Tư, 03-07-2019, 16:27

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

Theo đó, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm tổ chức lựa chọn tư vấn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập quy hoạch và tổ chức tư vấn thẩm tra quy hoạch. Trong đó, yêu cầu về năng lực tổ chức tư vấn thẩm tra quy hoạch, đó là tổ chức đã thực hiện việc thẩm tra ít nhất một quy hoạch cùng chuyên ngành, có ít nhất một chuyên gia tư vấn đáp ứng điều kiện quy định. Chuyên gia tư vấn chủ trì nhiệm vụ thẩm tra quy hoạch phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành thủy lợi, chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch… Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 17-6.