Về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam

Thứ Hai, 04-11-2019, 10:18

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 32/2019/QÐ-TTg về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam. Theo đó, đối tượng áp dụng là công chức, viên chức tại cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam, hai Chi cục Hàng hải và lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

Về nội dung và chế độ chi đặc thù, tiền lương bình quân được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ). Thưởng an toàn, an ninh hàng hải được áp dụng mức 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp) cho công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải.

Cục Hàng hải Việt Nam được thực hiện chi trang phục công tác; Bộ Giao thông vận tải quy định chế độ trang phục; Bộ Tài chính quy định mức chi trang phục công tác theo chế độ trang phục được ban hành. Nội dung và chế độ chi đặc thù quy định nêu trên được tính vào kinh phí giao tự chủ; hệ số tiền lương tăng thêm 0,8 lần...

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-12-2019.

PV