Về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Thứ Hai, 18-03-2019, 09:56

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11-2-2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

Cụ thể, Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định bảo đảm an toàn công trình khí; bảo đảm an toàn các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ; biện pháp bảo vệ các công trình dầu khí. Trong đó, về bảo đảm an toàn các công trình khí, Nghị định sửa đổi quy định về khoảng cách an toàn đối với nhà máy xử lý, chế biến; kho chứa khí hóa lỏng và các sản phẩm khí hóa lỏng; cảng xuất, nhập khí và các sản phẩm khí, trạm phân phối khí, trạm van, trạm phóng, nhận thoi.

Theo đó, tổ chức, cá nhân xác định khoảng cách an toàn đối với nhà máy chế biến, kho tồn chứa dưới áp suất chứa khí, các sản phẩm khí, trạm phân phối khí, trạm van, trạm phóng, nhận thoi, cảng xuất, nhập dầu khí và các sản phẩm dầu khí theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 22-4-2019.