Quy định về tổ hợp tác

Thứ Hai, 14-10-2019, 10:10

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2019/NÐ-CP về tổ hợp tác (THT). Theo đó, việc thành lập THT do các cá nhân, pháp nhân có nhu cầu đứng ra vận động thành lập và tổ chức hoạt động có quy trình như sau:

Sau khi các thành viên THT ký tên vào hợp đồng hợp tác, tổ trưởng THT gửi thông báo về việc thành lập THT kèm theo hợp đồng hợp tác đến UBND xã nơi THT dự định thành lập và hoạt động trong thời hạn năm ngày làm việc. Trường hợp THT thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, tổng giá trị phần đóng góp, người đại diện, số lượng thành viên thì THT gửi thông báo tới UBND xã nơi thành lập và hoạt động trong năm ngày làm việc kể từ khi thay đổi.

Sau đó, UBND xã lập sổ theo dõi việc thành lập và hoạt động của THT trên địa bàn của mình theo mẫu; cập nhật các thay đổi và biến động của THT theo quy định pháp luật. Bên cạnh việc hướng dẫn thành lập THT, Chính phủ cũng ban hành các mẫu giấy sử dụng cho THT như: thông báo thành lập/thay đổi THT; hợp đồng hợp tác; thông báo về việc chấm dứt THT; báo cáo về tình hình hoạt động trong năm…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25-11-2019.