Quy định sửa đổi về thu tiền sử dụng đất

Thứ Năm, 31-10-2019, 09:23

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất (SDĐ). Theo đó, hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục ghi nợ tiền SDĐ của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện như sau:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị ghi nợ tiền SDĐ và giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền SDĐ cùng với hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Bước 2: Văn phòng rà soát, kiểm tra hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và lập phiếu chuyển thông tin gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan liên quan. Căn cứ phiếu chuyển thông tin do văn phòng chuyển đến, cơ quan thuế xác định và ban hành thông báo theo quy định gửi đến hộ gia đình, cá nhân, văn phòng và cơ quan liên quan trong thời hạn không quá hai ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo.

Sau đó, căn cứ thông báo của cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân nộp tiền SDĐ không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận) tại Kho bạc Nhà nước hoặc đơn vị được kho bạc ủy nhiệm thu và nộp chứng từ do kho bạc cung cấp tại văn phòng để được cấp giấy chứng nhận.

Dựa vào chứng từ hộ gia đình, cá nhân nộp, văn phòng trả giấy chứng nhận có nội dung về số tiền SDĐ ghi nợ và thời hạn thanh toán.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-12-2019.