Quy định mới về điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Thứ Năm, 22-11-2018, 05:25

Nghị định 135/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NÐ-CP ngày 21-4-2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11-2018.

Theo đó, điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập gồm: có giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định; có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em an toàn; diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ em; những nơi có tổ chức ăn cho trẻ em phải có bếp riêng, an toàn; bảo đảm phòng, chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm; có đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt và đủ nước uống hằng ngày cho trẻ em... Ðối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ em tới trường, lớp, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em của phụ huynh và phải đăng ký hoạt động với UBND cấp xã, bảo đảm các điều kiện đăng ký hoạt động…