Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Thứ Sáu, 25-04-2014, 19:53

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 570/QÐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020. Theo đó, đến năm 2020 có 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

Kế hoạch cũng phấn đấu đến năm 2020 có 90% trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng...