Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ

Thứ Tư, 11-11-2020, 03:49

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2020/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, những người có nghĩa vụ kê khai tài sản theo quy định bao gồm: Các ngạch công chức và chức danh như chấp hành viên, điều tra viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm sát viên, kiểm soát viên ngân hàng,…; những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà kê khai không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định tại Ðiều 51 Luật Phòng, chống tham nhũng. Người có hành vi tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau hai lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm trong tổ chức kê khai, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức,…

PV