Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Hai, 23-11-2020, 04:01

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 134/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NÐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Theo quy định mới, đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán bao gồm công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.