Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Hai, 27-04-2020, 03:05

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2020/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NÐ-CP ngày 26-2-2014 quy định chi tiết thi hành Luật Ðiện lực về an toàn điện. Cụ thể, sửa đổi Ðiều 20 của Nghị định số 14/2014/NÐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Nghị định mới nêu rõ, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thuộc khu vực có cường độ điện trường lớn hơn quy định tại khoản 4 Ðiều 13 Nghị định số 14/2014/NÐ-CP thì chủ sở hữu nhà ở, công trình được bồi thường, hỗ trợ để di dời như đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm trong hành lang bảo vệ an to&agra

Nghị định số 51/2020/NÐ-CP cũng sửa đổi Ðiều 22 của Nghị định số 14/2014/NÐ-CP hỗ trợ chi phí chuyển tiếp thành bồi thường chi phí di chuyển. Theo đó, nhà ở, công trình đã đáp ứng được điều kiện để tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không, nếu chủ sở hữu di chuyển ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện thì được bồi thường chi phí di chuyển theo quy định của Luật Ðất đai.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21-4-2020.