Chính sách mới - quyết định mới

Thứ Hai, 21-10-2019, 01:24
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 17-10-2019 thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng).
Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Thủy lợi và ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)… Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định để làm căn cứ xem xét, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.