Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Bảy, 20-07-2019, 03:38

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2019/NÐ-CP sửa đổi Ðiều 7 Nghị định số 160/2013/NÐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Theo đó, thay vì quy định 17 loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Nghị định mới quy định 28 loài, trong đó bổ sung một số loài như: Thông đỏ nam (Thông đỏ lá dài, Thanh tùng), Hoàng liên gai lá dài, Hoàng liên gai lá mốc, Lan hài xanh... Ðồng thời bổ sung một số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ như: Voọc bạc Trường Sơn, Trĩ sao, Rẽ mỏ thìa... đưa tổng số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ 83 loài lên 99 loài…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-9-2019.