Bốn nhóm đối tượng có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra

Thứ Hai, 28-10-2019, 10:19

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Theo đó, bốn nhóm đối tượng có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra gồm: Một là, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường. Hai là, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường. Ba là, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, gồm: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bốn là, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, gồm: Đội trưởng Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cơ động.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-12-2019.