Ban hành chỉ dẫn về sử dụng tro xỉ nhiệt điện than vào san lấp

Thứ Hai, 15-04-2019, 04:31

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 216/2019/QĐ-BXD ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp công trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tro xỉ nhiệt điện đốt than được sử dụng trong chỉ dẫn kỹ thuật này phải đáp ứng các quy định trong TCVN 12249:2018 về tro xỉ nhiệt điện đốt than làm san lấp, phù hợp yêu cầu chung và các quy định an toàn khác liên quan. Nguồn tro xỉ có thể được cung cấp từ một hoặc nhiều nguồn khác nhau, có đặc tính kỹ thuật khác nhau và phải được xem xét khi thiết kế. Tùy theo yêu cầu của đặc tính cấp phối đối với bãi san lấp, có thể lựa chọn hình thức, phương thức phối trộn khác nhau để đạt được các thuộc tính theo yêu cầu. Đồng thời, thiết kế cấp phối cần tiến hành thử nghiệm, thí nghiệm trên mẫu thực tế để có thể lựa chọn cấp phối phù hợp về vật liệu và điều kiện thi công...

PV