Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Thứ Năm, 15-10-2020, 21:38
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17. Ảnh: VŨ LINH

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong cán bộ và nhân dân Thủ đô trong 5 năm qua, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, từng bước giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của thành phố. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu về bản lĩnh chính trị, về trí tuệ, về đạo đức, lối sống, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII), Đảng bộ Hà Nội đã cụ thể hóa bằng chủ đề công tác hằng năm theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Việc triển khai thực hiện các nội dung này trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, từng bước giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của thành phố.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức Thủ đô hướng tới xây dựng Đảng bộ Hà Nội thật sự là đảng bộ gương mẫu, tiêu biểu của cả nước, trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu về bản lĩnh chính trị, về trí tuệ, về đạo đức, lối sống, đặt lợi ích của Tổ quốc, nhân dân, của tổ chức, tập thể lên trên lợi ích gia đình và cá nhân. Sự tiên phong, gương mẫu phải bắt đầu từ trách nhiệm tham gia sinh hoạt đảng thường xuyên của mỗi đảng viên; từ sự nêu gương giữa đời thường; từ ý thức tự giác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ thái độ kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), nâng cao ý thức, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định về những điều đảng viên không được làm, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; đồng thời cần tiếp tục xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong mọi mặt của đời sống xã hội Thủ đô.
 
Tự hào với truyền thống lịch sử của mảnh đất ngàn năm văn hiến, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô cần phát huy ý thức và tinh thần trách nhiệm của mình, tự giác, cổ vũ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, những tấm gương, hành vi đẹp trong cuộc sống bình dị hằng ngày; đồng thời kiên quyết đấu tranh phê phán những cái xấu, những biểu hiện lệch lạc về đạo đức, chuẩn mực xã hội để Hà Nội trong mắt người dân Thủ đô, bạn bè trong nước và quốc tế mỗi ngày một đẹp hơn, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 khẳng định: Phát huy văn hóa và con người phải thật sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô. Để quan điểm này đi vào thực tiễn hiệu quả, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cần nhận thức sâu sắc rằng, trong mọi công việc, yếu tố văn hóa cần được quan tâm trước hết, nhất là văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội, để văn hóa Thăng Long - Hà Nội trở thành một dòng chảy xuyên suốt trong mọi lĩnh vực đời sống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội, ý chí, khát vọng vươn lên, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng người Hà Nội có lối sống nhân ái, nghĩa tình, sống và làm việc theo pháp luật... 

Những kết quả to lớn của Đảng bộ thành phố đạt được trong 5 năm qua, trong đó có kết quả về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức là cơ sở để tin rằng, trong chặng đường phát triển sắp tới, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội vẫn vững vàng vượt qua thử thách, gương mẫu đi đầu trong xây dựng Đảng bộ Thủ đô trong sạch, vững mạnh, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

NGUYỄN VĂN PHONG

Phó Bí thư

Thành ủy Hà Nội