Đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị

Thứ Năm, 15-10-2020, 21:43
Cán bộ Bộ phận một cửa UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: ANH VŨ

Là địa phương có số lượng đầu mối tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lớn nhất cả nước, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, TP Hà Nội thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền thành phố. Nhờ đó, đã khắc phục cơ bản tình trạng bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, hoạt động kém hiệu quả; tổ chức bộ máy gọn nhẹ và hiệu quả hơn. Trong nhiệm kỳ tới, thành phố tiếp tục triển khai sáu giải pháp nhằm sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, triển khai có hiệu quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, tạo sự chuyển biến rõ nét trong quản lý, điều hành.

Nhân rộng nhiều cách làm hay

5 năm qua, thành phố đã đạt được một số kết quả nổi bật trong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Thành phố đã tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, giảm một cơ quan hành chính cấp sở, hai chi cục, ba phòng chuyên môn cấp huyện; giảm 65 phòng thuộc sở (giảm 29%); giảm 290 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 10,4%); giảm 18.403 biên chế công chức (CC), viên chức (VC); giải quyết nghỉ tinh giản biên chế cho 1.172 đối tượng. Nhiều cách làm hay của Hà Nội đã được Trung ương ghi nhận và cụ thể hóa để nhân rộng như: Sáp nhập ba đơn vị trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao, đài truyền thanh cấp huyện; sáp nhập hai đơn vị trung tâm y tế và trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện; sáp nhập hai đơn vị ban bồi thường giải phóng mặt bằng và trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện và giao UBND quận, huyện, thị xã quản lý… Đến nay, thành phố hoàn thành vượt chỉ tiêu về giảm số phòng thuộc sở, số đơn vị sự nghiệp công lập, số thôn, tổ dân phố. Hoàn thành chỉ tiêu giảm 10% biên chế CC. Bộ máy hoạt động tinh gọn, giảm nhiều khâu trung gian, giải quyết kịp thời nhu cầu người dân và doanh nghiệp.

Thành phố chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Sau khi rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, thành phố quy định lại chức năng, nhiệm vụ của 23 sở, 12 phòng chuyên môn cấp huyện và toàn bộ đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định; khắc phục sự chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Hoàn thành phê duyệt đề án vị trí việc làm. Sau gần ba năm triển khai đề án vị trí việc làm, thành phố đã có 646 trường hợp phải thay đổi theo vị trí việc làm. Đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyển dụng CC, VC theo đúng khung năng lực xây dựng; công tác bổ nhiệm, nâng ngạch, thăng hạng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật... đúng theo vị trí việc làm.

Thành phố ban hành kịp thời các quy chế, quy trình thủ tục giải quyết công việc. Sau kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại các phòng, ban, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính bảo đảm thống nhất, đồng bộ và phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. 

Tinh giản tối đa các thủ tục hành chính

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Sở Nội vụ Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Một là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, CC, VC. Hai là, triển khai có hiệu quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, tạo sự chuyển biến rõ nét trong quản lý, điều hành của Thủ đô. Ba là, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 101/2020/ NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, ngày 14-9-2020, của Chính phủ. Tập trung các giải pháp đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, đây là nội dung quyết định đến khả năng có tiếp tục giảm biên chế sự nghiệp được 10% giai đoạn 2021 - 2025. Bốn là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tinh giản tối đa các thủ tục hành chính liên quan, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc; nâng cao dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Năm là, tập trung điều chỉnh, phê duyệt đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Sáu là, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới công tác tuyển dụng; nâng cao chất lượng đánh giá CC, VC; tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động; thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đề ra.

VŨ THU HÀ

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội