Chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Sáu, 22-11-2019, 06:15
Ðồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tại quận Ba Ðình.

Những ngày này, các cấp, các ngành của quận Ba Ðình (Hà Nội) đang khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề quan trọng chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội đảng từ cơ sở tới cấp quận.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Ðình Ðặng Văn Tường cho biết, trong chín tháng đầu năm 2019, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện chủ đề công tác "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Kinh tế của quận tiếp tục duy trì ổn định, phát triển. Thu ngân sách đạt 5.672 tỷ đồng, bằng 67,64% kế hoạch.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quận đang tập trung triển khai nhiệm vụ quan trọng là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35-CT/TW, Thành ủy
Hà Nội ban hành Kế hoạch 155-KH/TU, Quận ủy đã khẩn trương thực hiện bằng các kế hoạch với tiến độ cụ thể; đồng thời tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị quận. Trên cơ sở đó, đảng bộ 14 phường và các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch và tập trung thực hiện.

Về nhân sự, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; hoàn thành việc tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ quận và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Ðại hội đại biểu Ðảng bộ quận Ba Ðình lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu, sau đó được chỉ định tăng thêm và kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành Ðảng bộ quận gồm 42 đồng chí, Ban Thường vụ Quận ủy có 13 đồng chí. Ðến nay, Ban Chấp hành còn 39 đồng chí, Ban Thường vụ còn 11 đồng chí. Ðại hội khóa tới có bốn đồng chí không tham gia Ban Thường vụ, 10 đồng chí nghỉ và không đủ điều kiện tái cử Ban Chấp hành. Nhằm kịp thời bổ sung, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng hai đề án, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng nguồn nhân sự trong quy hoạch để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xin chủ trương kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ở cấp phường, đảng ủy các phường đang chỉ đạo đại hội điểm các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong tháng 11-2019 và đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở còn lại trong tháng 12-2019. Cùng với đó, đảng ủy các phường đang tập trung triển khai Ðề án 21-ÐA/TU của Thành ủy và Ðề án số 02-ÐA/QU của Quận ủy về "Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, tổ dân phố và phương án kiện toàn, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận Ba Ðình". Hiện nay, có hai phường Vĩnh Phúc, Quán Thánh được chỉ đạo làm điểm, đã tổ chức kỳ họp hội đồng nhân dân bất thường để ban hành nghị quyết sáp nhập các tổ dân phố; 12 phường còn lại đang triển khai theo phương án đã được phê duyệt.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Ðức Bảo, Ba Ðình là đơn vị có số lượng tổ dân phố sắp xếp, kiện toàn lớn, giảm từ 380 tổ dân phố xuống còn 200 tổ dân phố. Do vậy, quận cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, hết sức chú trọng rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng trên địa bàn để giải quyết dứt điểm trước đại hội. Trong công tác chuẩn bị nhân sự, quận cần tiếp tục rà soát, bố trí, chuẩn bị kỹ để kịp thời củng cố, kiện toàn, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ...

Tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Ba Ðình tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị của T.Ư và thành phố; gắn công tác chuẩn bị đại hội với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội khác; phải đặt nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh chính trị lên hàng đầu. Bên cạnh đó, quận cần tiếp tục bám sát đề cương Thành ủy, thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, phải dự báo được tình hình, chủ động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Ðối với việc triển khai thực hiện Ðề án 21, quận cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở, nhất là việc hợp nhất tổ dân phố phải thận trọng, phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy định. "Tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, nhưng quan trọng hơn là phải nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ ổn định tình hình ở cơ sở", đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh. Khi chuẩn bị nhân sự, quận cần bám sát hướng dẫn của Trung ương và kết quả đánh giá cán bộ hằng năm, bảo đảm cơ cấu và quan tâm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Trong chỉ đạo đại hội cấp phường, quận phải chủ động trước một bước, đồng thời chuẩn bị tinh thần để triển khai nếu Ðề án chính quyền đô thị được Quốc hội thông qua.

QUỐC TOẢN