Tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2021

Thứ Bảy, 05-12-2020, 01:40

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1950/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Theo đó, các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương (CCTL) trong năm 2021 từ: một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); nguồn thực hiện CCTL đến hết năm 2020 còn dư chuyển sang (nếu có); 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so dự toán năm 2020; 50% nguồn tăng thu dự toán năm 2021 của ngân sách địa phương so dự toán năm 2020 để tạo nguồn CCTL trong năm 2021 và tích lũy cho giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng giao Bộ trưởng Tài chính xác định và giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm năm 2021 để tạo nguồn CCTL cho từng bộ, cơ quan T.Ư và từng địa phương theo quy định; xác định số tăng thu ngân sách T.Ư trình cấp có thẩm quyền; số tăng thu nguồn ngân sách từng địa phương, làm cơ sở để thông báo cho các địa phương triển khai thực hiện. Hỗ trợ từ ngân sách T.Ư cho các địa phương không cân đối được nguồn theo chế độ quy định để thực hiện các chính sách về tiền lương theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng.

PV