Hội nghị - hội thảo

Thứ Tư, 13-11-2019, 05:21

Ngày 12-11, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tư tưởng, rút kinh nghiệm giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị toàn quân khu vực phía nam.

Trong 10 tháng qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn đơn vị đã được cấp ủy, chính ủy, chỉ huy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phát huy tốt vai trò các tổ chức, cá nhân, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, nhất là những điểm mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và có nhiều đổi mới trong thực hiện nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng. Đồng thời, kết hợp tốt giữa các hình thức giáo dục chính trị gắn với dự báo, đánh giá, quản lý tư tưởng, phổ biến pháp luật, phong trào thi đua quyết thắng. Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận chỉ rõ nội dung, nguyên nhân còn hạn chế, đồng thời đề ra nhiều mô hình, biện pháp, kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới.

* Ngày 12-11, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 cho cán bộ là thủ trưởng các ban, sở, ngành, tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn.

Hội nghị được nghe thông tin những nét cơ bản của Luật Báo chí và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông; cách viết thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí, một số nội dung cần lưu ý, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí. Đặc biệt, làm rõ cách nhận diện, xử lý tin đồn, thông tin sai sự thật, nhận diện và xử lý khủng hoảng truyền thông…