Diễn đàn trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước

Chủ Nhật, 27-09-2020, 02:27

Tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa tổ chức diễn đàn khoa học "Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước".

Theo báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước đã tạo điều kiện để các trí thức đóng góp tốt hơn cho quá trình đổi mới, phát triển đất nước. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách đãi ngộ dành cho đội ngũ trí thức còn dàn trải, chưa đồng bộ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; còn thiếu các nhà lãnh đạo quản lý tầm cỡ, chuyên gia giỏi, các nhà khoa học thật sự tâm huyết với nghề. Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi ý kiến về những khó khăn, thách thức trong phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp để khắc phục khó khăn, phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030.

PV