Ðấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ

Thứ Hai, 25-01-2021, 01:25

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BGTVT quy định đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương.

Theo đó, việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành, khai thác bến phà đường bộ thực hiện theo phương thức lựa chọn nhà thầu quy định tại Nghị định số 32/2019/NÐ-CP của Chính phủ. Việc tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau: Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt; hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt; thông tin về đấu thầu đã được đăng tải theo quy định của pháp luật về đấu thầu; nội dung, danh mục sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ và giá được duyệt theo quy định; hồ sơ đấu thầu phải kèm theo quy trình vận hành, khai thác; yêu cầu chất lượng dịch vụ theo phương án vận hành khai thác; yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, đường bộ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2-2021.

PV