Điện mừng

Thứ Ba, 15-10-2019, 09:24

Nhân dịp Quốc hội In-đô-nê-xi-a bầu ra lãnh đạo mới, ngày 14-10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân B.Xu-xa-ti-ô, Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân P.Ma-ha-ra-ni và Chủ tịch Hội đồng Đại biểu địa phương Cộng hòa In-đô-nê-xi-a L.Ma-ta-li-ti.