Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm - Vinh quang và tự hào”

Thứ Ba, 14-01-2020, 15:22
Các đại biểu tham quan triển lãm.

NDĐT - Ngày 14-1, Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm - Vinh quang và tự hào”.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đón mừng Xuân mới Canh Tý 2020 và Tết cổ truyền của dân tộc; giới thiệu, quảng bá đến độc giả các bức ảnh lịch sử phản ánh toàn bộ quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng Sản Việt Nam 90 năm - Vinh quang và tự hào” giới thiệu đến người xem gần 150 ảnh tư liệu với hai nội dung: Giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: những dấu mốc lịch sử quan trọng như sự kiện thành lập Đảng 3-2-1930; quá trình trưởng thành và phát triển để lãnh đạo cách mạng Việt Nam 90 năm qua; các kỳ Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc và chân dung của Chủ tịch Đảng/các Tổng Bí thư.

Phần giới thiệu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh với các nội dung: Giới thiệu các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ của tỉnh Quảng Ninh; chân dung các Bí thư Tỉnh ủy; một số điểm mốc thành tựu trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, y tế - giáo dục, an ninh - quốc phòng… của tỉnh Quảng Ninh đạt được trong 5 năm qua của nhiệm kỳ XIV (2015 - 2020).

Triển lãm lần này góp phần tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhân dân và khách tham quan về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những yêu cầu đặt ra trong mỗi kỳ của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, cổ vũ phong trào “thi đua ái quốc”; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn Đảng bộ và đông đảo tầng lớp nhân dân; phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và thành tựu đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của toàn đảng và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Triển lãm là một hoạt động văn hóa thiết thực góp phần tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, quyết tâm vững bước dưới lá cờ của Đảng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Qua đó, củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam nói chung và Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

QUANG THỌ