Triển khai các văn bản mới của Ðảng về công tác dân vận

Thứ Năm, 04-06-2020, 02:31

Ngày 3-6, tại tỉnh Hưng Yên, Ban Dân vận T.Ư tổ chức hội nghị triển khai các văn bản mới của Ðảng về công tác dân vận khu vực đồng bằng sông Hồng; một số tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Ðông Bắc Bộ. Ðồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư đã quán triệt triển khai các văn bản mới của Ðảng về công tác dân vận gồm: Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 1-11-2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người khuyết tật; Thông báo số 158-TB/TW, ngày 2-1-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15-1-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định số 213-QÐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến từ thực tiễn cơ sở nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Ðảng về công tác dân vận đi vào cuộc sống.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, việc ban hành các văn bản mới của Ðảng về công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng, là điều kiện thuận lợi để cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Do vậy, công tác tuyên truyền cần phải được làm tốt để phổ biến rộng rãi các văn bản tới cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết và tham gia thực hiện. Các địa phương, đơn vị cần chú trọng đổi mới phương thức công tác làm dân vận ở các cấp; tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức đảng với nhân dân.

PV