Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thứ Sáu, 27-11-2020, 01:06

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20-11-2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kết luận nêu rõ, sau khi nghe báo cáo của Ban Tuyên giáo T.Ư và ý kiến của các cơ quan liên quan về kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau: Việc thực hiện Chỉ thị đã đạt được những kết quả quan trọng. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thường xuyên chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát triển hội thành viên và hội viên. Hệ thống tổ chức bộ máy từng bước được củng cố, kiện toàn; địa bàn, phạm vi, lĩnh vực hoạt động ngày càng mở rộng. Nhiều loại hình tổ chức, hoạt động mới nhằm thu hút, động viên, khuyến khích trí thức tham gia xây dựng đất nước, như các trung tâm, câu lạc bộ, diễn đàn… đã hình thành, đi vào hoạt động khá nền nếp. Các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, hợp tác trong và ngoài nước được đẩy mạnh.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có những đóng góp quan trọng, thiết thực vào việc hoạch định chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam còn có những hạn chế, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, vận động đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Nội dung và phương thức hoạt động trên một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu phát triển...

Ðể phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, bất cập, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp tập trung hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Ðảng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, người đứng đầu. Khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Ðảng về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; xác định rõ, phân loại các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức khoa học và công nghệ. Nâng cao chất lượng đề xuất, tham mưu cho Ðảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ, chính sách đối với trí thức. Tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân...

Ðảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ động tổ chức thực hiện tốt Kết luận. Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Nghị quyết về phát huy vai trò của trí thức trong giai đoạn mới; chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và Kết luận này.

PV