Thường vụ Quân ủy T.Ư kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019

Thứ Sáu, 22-11-2019, 05:30

TTXVN - Ngày 21-11, Thường vụ Quân ủy T.Ư tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2019 đối với tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự, có Ðại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, lãnh đạo cơ quan Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Quân ủy T.Ư.

Kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư, Hội nghị thống nhất: Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Quân ủy T.Ư, tập thể Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư luôn đoàn kết, thống nhất cao, giữ vững nguyên tắc, kiên định, vững vàng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy chế, quy định về xây dựng Ðảng; thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; luôn phát huy tốt trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Ðảng; kiên quyết xử lý các sai phạm, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội và không có vùng cấm, tạo sự đồng thuận cao, được cán bộ, đảng viên tin tưởng.

Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư đã quán triệt, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước; chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình; tham mưu với Ðảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; hoàn thành toàn diện các mặt công tác; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ðồng thời, chỉ đạo có hiệu quả các giải pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; phục vụ kịp thời, hiệu quả các Tiểu ban Ðại hội XIII của Ðảng nghiên cứu, khảo sát, làm việc tại Bộ Quốc phòng; chủ động xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy T.Ư về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; thực hiện tốt các nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Về phương hướng năm 2020, Hội nghị đề nghị, Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư có nhiều giải pháp để khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ năm 2020; chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị và tổ chức tốt Ðại hội đảng bộ các cấp, đại hội Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11 tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.